Vue使用elementUI如何实现点击按钮重置表单,vue如何重置表单

2020-10-30   阅读:2272   分类:前端    标签: Vue

resetFields:对整个表单进行重置,将所有字段值重置为初始值并移除校验结果

1、如何拿到表单实例对象了?

我们可以给el-form表单添加ref=””名称可以随意取

2、点击按钮重置表当,为重置按钮绑定单击事件

@click="resetLoginForm"

3、this.$refs.loginFormRef.resetFields();对表单数据重置

4、具体代码实例,仅供参考

<template>
  <div>
      <div>
          <!-- 登录表单区域 -->
          <el-form label-width="0px" ref="loginFormRef">
              <!-- 用户名 -->
            <el-form-item label="" prop="username">
                <el-input prefix-icon="el-icon-user-solid" placeholder="请输入账号" ></el-input>
            </el-form-item>
            <!-- 密码 -->
            <el-form-item label="" prop="password">
                <el-input prefix-icon="el-icon-s-goods" type="password" placeholder="请输入密码" ></el-input>
            </el-form-item>
            <!-- 按钮 -->
            <el-form-item>
               <!-- <el-button type="primary">登录</el-button> -->
               <el-button type="info" @click="resetLoginForm">重置</el-button>
            </el-form-item>
          </el-form>
      </div>
  </div>
</template>
<script>
export default {
    methods:{
        //点击重置按钮重置登录表单
        resetLoginForm(){
            this.$refs.loginFormRef.resetFields();
        }
    }
}
 
</script>


【腾讯云】云服务器等爆品抢先购,服务器108元每年

‘简忆博客’微信公众号 扫码关注‘简忆博客’微信公众号,获取最新文章动态
转载:请说明文章出处“来源简忆博客”。http://www.tpxhm.com/fdetail/490.html

×
觉得文章有用就打赏一下文章作者
微信扫一扫打赏 微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

文章评论(0)

登录
简忆博客壁纸 头像

简忆博客
勤于学习,乐于分享。

置顶推荐

打赏本站

如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!
微信扫码:你说多少就多少~
微信扫码
支付宝扫码:你说多少就多少~
支付宝扫码
×